Why to use DDS

  ทำไมต้องใช้ DDS
 1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
 2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
 3. มีการพัฒนา Software ที่ต้อง Installed และ Updated อยู่บ่อยๆ
 4. มีระบบป้องกันไวรัสโดยใช้ RUR
 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากPCs ไม่มีระบบHard disk ในเครือข่าย
 6. เพิ่มพื้นที่ในการบันทึกข้อมูล
  ประโยชน์ของ DDS
 • ฟรีลิขสิทธ์ OS
  Serverระบบ DDS จะใช้ Linux OS ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้า
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ HDD ซึ่งอาจมีการปรับราคาขึ้นในภายภาค หน้า
 • ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดูแลรักษา
  ประหยัดเวลาในการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเรามีตัว Server ใน การส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ
 • ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  ช่วยลดโลกร้อนได้ เนื่องจากระบบ DDS จะมีตัว HDD อยู่ในServer แค่ตัวเดียว ซึ่งสามารถช่วยลดไอร้อนจากเครื่อง, ลดค่าไฟ และง่ายต่อการดูแลรักษา
 • ไม่ต้องใช้ Recovery Software , Hardware , Backup , Cloning
  ประหยัดค่าใช้จ่ายของ RUR เนื่องจากระบบจำพวกนี้มีอยู่ในตัว Server
<<   หน้า 1 | 2   >>

CSS
Flash
image
Web Gallery
 

DDS Solution Model

เหตุผลที่ต้องใช้ DDS

 1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
 2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
 3. มีการพัฒนา Software...